RANKING LOKAT

Lokata DESIRE Lion’s Bank

Lokata DESIRE Lion’s Bank 2,00% na 1 mies.

2,00%
oproc.
100 000 zł
kwota min.
1 000 000 zł
kwota maks.
1 mies.
okres
Lion’s Bank

Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

 

Lokata DESIRE Lion's Bank, to lokata którą uruchomisz na 1, 3, 4, 6 lu 9 miesięcy, dla każdego z okresów oprocentowanie jest jednakowe.

Lokata DESIRE jest oprocentowana przez cały okres umowny według stawki wskazanej pod warunkiem ulokowania wyłącznie nowych środków na rachunku tej lokaty, jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. W pozostałych przypadkach Lokata DESIRE oprocentowana jest w całości według stawki 0,50% w skali roku, a zerwanie lokaty przed końcem skutkuje utratą odsetek

Nowe środki są nadwyżką ponad środki zgromadzone w Idea Bank i Lion's Bank:

  • wszystkie środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych
  • środki na rachunkach oszczędnościowych
  • na rachunkach lokat terminowych
  • rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych
  • innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku; na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty DESIRE

Bank weryfikuje łączną wysokość salda oraz czy rachunek danej Lokaty DESIRE został opłacony wyłącznie kwotą Nowych środków na koniec dnia, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek tej Lokaty

Lokata DESIRE Lion's Bank ma charakter odnawialny, po upływie Okresu Umownego, Lokata zostanie automatycznie odnowiona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na kolejny Okres Umowny wynoszący odpowiednio 1, 3, 4, 6 albo 9 miesięcy, na warunkach przewidzianych dla Lokaty BON APPETIT o Okresie Umownym wynoszącym odpowiednio:

  • 3 miesiące, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 1, 3 albo 4 miesiące, bądź
  • 6 miesięcy, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 6 albo 9 miesięcy,zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Tabelą Oprocentowania, dostępną na Stronie Internetowej. Posiadacz Rachun-ku ma możliwość zmiany charakteru Lokaty na wariant nieodnawialny w dowolnym momencie trwania Okresu Umownego

W przypadku złożenia w tym samym dniu więcej niż jednego Wniosku o założenie Lokaty DESIRE lub NA NOWE ŚRODKI, Bank dokonuje weryfikacji spełnienia warunku opłacenia Lokaty DESIRE kwotą Nowych środków według kolejności złożenia poszczególnych Wniosków.

Wniosek o lokatę DESIRE ważny jest 5 dni.

Lokata Welcome online:
Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta

Lokata DESIRE i lokaty Lion’s Bank

 

Inne lokaty Lion’s Bank

Zobacz też inne oferty:

Konto oszczędnościowe LION'S EXCELLENCE

 

Lion's Bank Lokata WELCOME, lokata bez konta

 

Lion's Bank Lokata WELCOME Online, lokata bez konta